Dr. Hari Sharma, NY

Dr. Kunjar Sharma, Canada

Dr. Kamal Pathak, NY

Dr. Amar Giri, PA

Pramod Sharma, FL

Dr. Shyam Karki, MD

Krishna Niraula, VA

Amrit Tuladhar, AZ

Naveen Dutta, CO

Rogar Adhikari

Dr. Shambhu Dhungana